Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 8590/17-11-2008 Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ , προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης που αφορά στη δράση «Πληροφοριακό σύστημα ενημέρωσης καιρικών συνθηκών οδικού δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος».

Το έργο αυτό εντάσσεται στο Μέτρο 5.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” (ΕΠ ΚτΠ) με τίτλο : “Ενέργειες Υποστήριξης και Ανάπτυξης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη Δ΄ Προγραμματική Περίοδο 2007-2013”.

Το προτεινόμενο έργο θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα και κύριο σκοπό:

  • Την Ενημέρωση των Πολιτών (εργαζομένων, επισκεπτών, διερχόμενων) για την κατάσταση του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου χρησιμοποιώντας δύο διακριτά κανάλια, ενημερωτικές πινακίδες (Variable Message Signs, VMS), οι οποίες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα επιλεγμένους χώρους στις εισόδους των οδικών αρτηριών, ειδικά σχεδιασμένο Δικτυακό Τόπο Ενημέρωσης Κοινού.
  • Την ενημέρωση της Περιφέρειας σχετικά με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες για τον συντονισμό των ειδικών συνεργείων αυτή και της ΔΕΣΕ, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την διατήρηση της καλής κατάστασης του δικτύου (καθαρισμό από χιόνι, στρώσιμο αλατιού το χειμώνα, κλπ.).

Η προϋπολογισθείσα αξία θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές με την ένδειξη “Μέτρο 5.1 ΕΠ ΚτΠ” στην Γραμματεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (ημιώροφος) και στην διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71, ΤΚ-26442 Πάτρα, μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2008.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Χ. Τζομάκα και στο τηλέφωνο 2610-465811 ή ηλεκτρονικά στο mail: ctzomakas@ptapde.gr.