Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – HUREDEPIS

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του χρηματοδοτούμενου από την Κ.Π. INTERREG III B ARCHIMED έργου «HUREDEPIS» για την ΠΔΕ, προβαίνει στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό 15.000 Ευρώ περίπου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Το συνολικό έργο θα περιλαμβάνει δυο υποέργα:

Υποέργο Α: τη σύνταξη του Βιβλίου οδηγιών (Handbook) όσον αφορά στον τομέα του Πολιτισμού – Τουρισμού του Προγράμματος HUREDEPIS για τις πολιτικές και τις υπηρεσίες των περιοχών και πιο συγκεκριμένα θα περιέχει: (α) Περιγραφή των εξεταζόμενων περιοχών, (β) Υπάρχουσες πολιτικές για κάθε τομέα, (γ) Παρεχόμενες υπηρεσίες για κάθε τομέα, (δ) Περιγραφή των σχετικών δραστών για κάθε τομέα, (ε) Κατάλογος των πολιτικών και των υπηρεσιών.

Υποέργο Β: την υποβοήθηση της σύνταξης της Λευκής Βίβλου που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος HUREDEPIS.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για πληροφορίες σχετικά με το υλοποιούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HUREDEPIS/INTERREG ΙΙΙB ARCHIMED, στην ιστοσελίδα http://www.huredepis.eu/. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2610-465846 (κος Γκάβρανιτζ) και 2610-465836 (κα Κομνηνάκη).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν γραπτές προσφορές για το ανωτέρω έργο έως τις 5-6-2007 στα Γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 69-71, 2ος όροφος), υπόψη κ. κ. Γκάβρανιτζ Αντώνη.