Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – HUREDEPIS

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του συγχρηματοδοτούμενου από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III B ARCHIMED έργου «HUREDEPIS» για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης συνολικού προϋπολογισμού 15.000 € και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Το συνολικό έργο θα περιλαμβάνει τρία Υποέργα :

Υποέργο Α: Την εκτύπωση 6 διαφορετικών Leaflet (16σέλιδα) με τα αποτελέσματα των Μελετών και της Λευκής Βίβλου του προγράμματος HUREDEPIS με τελικό χρονικό ορίζοντα παράδοσης την 31η Δεκεμβρίου.

Υποέργο Β: Την εκτύπωση 1 Leaflet (16σέλιδο) με τα αποτελέσματα του προγράμματος HUREDEPIS με τελικό χρονικό ορίζοντα παράδοσης την 31η Δεκεμβρίου.

Υποέργο Γ: Την εκτύπωση 1 Leaflet (16σέλιδο) με τα αποτελέσματα με τα αποτελέσματα της μελέτης για τη Μετανάστευση του προγράμματος HUREDEPIS με τελικό χρονικό ορίζοντα παράδοσης την 31η Δεκεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για πληροφορίες σχετικά με το υλοποιούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HUREDEPIS/INTERREG ΙΙΙB ARCHIMED στην ιστοσελίδα http://www.huredepis.eu/.

Για την εκπλήρωση των πιο πάνω περιγραφόμενων απαιτήσεων, θα πρέπει να υποβληθεί η πιο κάτω προσφορά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της προσφέρουσας εταιρίας, σε κλειστό φάκελο. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν γραπτές προσφορές για το ανωτέρω έργο έως τις 16 – 4 -2007 στα Γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 69-71, 1ος όροφος), υπόψη κ. Κομνηνάκη Δήμητρας.

Τυχόν πληροφορίες, επεξηγήσεις ή απορίες, μπορούν να απαντηθούν στα τηλέφωνα 2610-465836 και 2610-465846.