Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – INNOREF

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του συγχρηματοδοτούμενου από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III C Eastέργου «INNOREF», για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό 10.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Το συνολικό έργο θα περιλαμβάνει : Την ανάθεση του έργου «Της υποστήριξης στον σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση της Τελικής Εκδήλωσης (Final Event) του Προγράμματος INNOREF/INTERREG IIIC East, που θα διεξαχθεί στις 13 Οκτωβρίου 2007 στην Πάτρα» σε εξωτερικό συνεργάτη. Οι συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου θα είναι οι εξής:

• Προετοιμασία της Αίθουσας διενέργειας της εκδήλωσης – 13 Οκτωβρίου 2007 (Φροντίδα για τοποθέτηση συσκευών προβολής, μικροφωνικής εγκατάστασης, χώρου έκθεσης φυλλαδίων και stands κ.λ.π.)

• Υποστήριξη με προσωπικό υποδοχής κατά την διάρκεια της εκδήλωσης – 13 Οκτωβρίου 2007 (2 άτομα στην υποδοχή, 1 στην Αίθουσα και 1 στον χώρο της Έκθεσης.)

• Παρακολούθηση πορείας ανταπόκρισης διανεμηθέντων προσκλήσεων – 6 Οκτωβρίου έως 12 Οκτωβρίου 2007 (Παρακολούθηση παραλαβής προσκλήσεων. Ανταπόκριση αποδεκτών.)

• Σχεδιασμός γραφικών για μία Πρόσκληση με το πρόγραμμα και μία Αφίσα με θέμα την Τελική Εκδήλωση του Προγράμματος – το αργότερο έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2007 (Θα σχεδιασθεί μία (1) πρόσκληση με την Agenda της Τελικής Εκδήλωσης και μία (1) αφίσα διαστάσεων 50Χ70.)

• Εκτύπωση προσκλήσεων και αφίσας για την Τελική Εκδήλωση του Προγράμματος -το αργότερο έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2007 (Θα εκτυπωθούν 400 προσκλήσεις και 50 αφίσες της εκδήλωσης.)

• Αποστολή προσκλήσεων (ταχυδρομικά και με προσωπική διανομή) Από 22 Σεπτεμβρίου 2007 σταδιακά έως τις 5 Οκτωβρίου 2007 – 400 παραλήπτες (Οι Διευθύνσεις των αποδεκτών θα δοθούν από το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης του INNOREF)

• Γραμματειακή υποστήριξη Τελικής Εκδήλωσης του Προγράμματος Από 15 Σεπτεμβρίου έως 13 Οκτωβρίου 2007 (Υποστηρικτικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης του INNOREF)

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα τοπικά ΜΜΕ (καταχωρήσεις σε Εφημερίδες, διαφήμιση της Εκδήλωσης, άρθρα κ.λ.π.). Από 15 Σεπτεμβρίου 2007 έως 12 Οκτωβρίου 2007. Από την Ανάδοχο θα υπάρξουν συμβουλευτικές – υποστηρικτικές υπηρεσίες. Οι καταχωρήσεις, άρθρα κ.λ.π. θα γίνουν με δαπάνη του προγράμματος και δεν αφορούν την παρούσα Πρόσκληση.

Για την υλοποίηση του έργου θα υπάρχει στενή συνεργασία του αναδόχου με στελέχη του Προγράμματος INNOREF στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για πληροφορίες σχετικά με το υλοποιούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα INNOREF/INTERREG IIIC East, στην ιστοσελίδα http://www.innoref.net.

Η σαφής δέσμευση του συμμετέχοντα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για όλα τα πιο πάνω περιγραφόμενα, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την συμμετοχή του. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω περιγραφόμενων απαιτήσεων, θα πρέπει να υποβληθεί η πιο κάτω Προσφορά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της προσφέρουσας εταιρίας, σε κλειστό φάκελο.

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να τηρηθεί επακριβώς η συνημμένη φόρμα προσφοράς. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν γραπτές προσφορές για το ανωτέρω έργο εντός 10 ημερών από την έκδοση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης του προγράμματος INNOREF στο Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 69-71, 1ος όροφος), υπόψη κ. Παναγιώτας Μητροπούλου ή κ. Δημητρίου Πάλμου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2610-465859,860 και 861.