Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – INNOREF

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του χρηματοδοτούμενου από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III C East έργου «INNOREF», για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό 8.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει συμβατική υποχρέωση να προβεί στην ανάθεση του πιο κάτω περιγραφόμενου έργου για λογαριασμό του Περιφερειακού Προγράμματος Συνεργασίας (RFO) INNOREF/INTERREG IIIC East και συγκεκριμένα για την υλοποίηση της Τελικής Εκδήλωσης του προγράμματος, που θα λάβει χώρα στην Πάτρα στις 13 Οκτωβρίου 2007, με θέμα: «Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

Το πιο κάτω περιγραφόμενο υλικό θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες στην Τελική Εκδήλωση του Προγράμματος μαζί με σχετικό έντυπο υλικό για την ευρύτερη δυνατή διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το συνολικό έργο θα περιλαμβάνει : Τον σχεδιασμό (design) και την παραγωγή,

1. Εκατόν πενήντα (150) τσαντών χειρός, κρεμαστών με θήκη και για laptop, στις οποίες θα είναι τυπωμένα τα χαρακτηριστικά σύμβολα του INNOREF καθώς και το θέμα, ο τόπος και η ημερομηνία της Τελικής εκδήλωσης του προγράμματος που θα λάβει χώρα στις 13 Οκτωβρίου 2007 στην Πάτρα.

2. Εκατόν πενήντα (150) πάνινων τσαντών, στις οποίες θα είναι τυπωμένα τα χαρακτηριστικά σύμβολα του INNOREF καθώς και το θέμα, ο τόπος και η ημερομηνία της Τελικής εκδήλωσης του προγράμματος που θα λάβει χώρα στις 13 Οκτωβρίου 2007 στην Πάτρα.

3. Εκατόν πενήντα (150) ομπρελών σπαστών χειρός, στις οποίες θα είναι τυπωμένα τα χαρακτηριστικά σύμβολα του INNOREF Όλα τα πιο πάνω παραδοτέα θα πρέπει να παραδοθούν στον εργοδότη το αργότερο έως την 11η Οκτωβρίου 2007.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για πληροφορίες σχετικά με το υλοποιούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα INNOREF/INTERREG IIIC East, στην ιστοσελίδα http://www.innoref.net. Η σαφής δέσμευση του συμμετέχοντα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για όλα τα πιο πάνω περιγραφόμενα, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την συμμετοχή του. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω περιγραφόμενων απαιτήσεων, θα πρέπει να υποβληθεί η πιο κάτω Προσφορά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της προσφέρουσας εταιρίας, σε κλειστό φάκελο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν γραπτές προσφορές για το ανωτέρω έργο εντός 5 ημερών από την έκδοση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης του προγράμματος INNOREF, που έχει την έδρα του στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 69-71, 1ος όροφος), υπόψη κ. Παναγιώτας Μητροπούλου ή κ. Δημητρίου Πάλμου. Πληροφορίας στα τηλέφωνα 2610-465859,860 και 861.

Φόρμα Προσφοράς