Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – WETMUST

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του χρηματοδοτούμενου από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III B ARCHIMEDέργου «WETMUST», για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό 5.700,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Ειδικότερα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου WETMUST / INTERREG III B ARCHIMED στα πλαίσια του πακέτου εργασίας WP4-1 και συγκεκριμένα για την περιοχή λιμνοθάλασσας Κοτυχίου του Ν. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ζητείται η προμήθεια μίας (1) δορυφορικής εικόνας υπέρ-υψηλής ανάλυσης με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Η δορυφορική εικόνα θα πρέπει να καλύπτει γεωγραφικά τον υγρότοπο Ραμσάρ «Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου – Δάσος Στροφυλιάς» και την λεκάνη απορροής του (469 km2). Η εικόνα θα πρέπει να έχει ληφθεί από δορυφόρο υπερ-υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας (IKONOS ή καλύτερο) και να παραδοθεί με ανάλυση 1m ή καλύτερη (pan sharpened) σε τέσσερα τουλάχιστον φασματικά κανάλια (μπλε, πράσινο, κόκκινο και εγγύς υπέρυθρο). Η εικόνα πρέπει να έχει γεωαναφορά στο ΕΓΣΑ’87, ακρίβειας καλύτερης του 1m, ή να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αρχεία ούτως ώστε να διευκολύνεται η ορθοαναγωγή της (π.χ. IKONOS Geo Ortho Kit).

Η ημερομηνία συλλογής της εικόνας (ή των επιμέρους εικόνων που θα συνθέσουν την παραδοτέα εικόνα) θα πρέπει να είναι εντός της περιόδου 15 Ιουνίου 2007 – 15 Σεπτεμβρίου 2007. Το παραδοτέο προϊόν θα παραδοθεί σε DVD, σε format GEOTIFF 16 bit.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για πληροφορίες σχετικά με το υλοποιούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα WETMUST / INTERREG III B ARCHIMED, στην ιστοσελίδα http://www.wetmust.archimed.gr. Η σαφής δέσμευση του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για όλα τα πιο πάνω περιγραφόμενα, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την συμμετοχή του.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση msmavroulia@yahoo.gr ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικώς με την ένδειξη «για το έργο WETMUST / INTERREG III B ARCHIMED» έως τις 30 – 10 – 2007 στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης του προγράμματος WETMUST στο Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 69-71, 1ος όροφος), υπόψη κ. Μαυρούλια Μαρισόφης. Τυχόν πληροφορίες, επεξηγήσεις ή απορίες, μπορούν να απαντηθούν στο τηλέφωνο 2610-465858.