Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος έργου SECOVIA

Δημοσιεύθηκε η υπ. αριθ. 1743 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου SECOVIA.

Αφορά την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) για “τη διοργάνωση δύο (2) εκδηλώσεων” στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων του Έργου SECOVIA – South East Europe συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού 7.380,00 € (επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Η προθεσμία υποβολής έγγραφων προσφορών, ορίζεται την Τετάρτη, 07-08-2013, ώρα 15:00 μ.μ.

Το κείμενο της πρόσκλησης, βρίσκεται εδώ.