Πρόσκληση Εκδἠλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο τη πιο συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την σύνταξη Πραγματογνωμοσύνης στα πλαίσια του έργου «ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ» ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ».

Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να έχουν Μελετητικές Εταιρείες ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες αυτών, που έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες , εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία στους παρακάτω τομείς:
•Σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων
•Μελέτης διαχείρισης αποβλήτων
Πέραν αυτών ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα δηλαδή:
•Κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό
•Ομάδα έργου με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων

 Η προϋπολογισθείσα αξία θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ  (45.000,00 €),  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους εγγράφως στο ΠΤΑ-ΠΔΕ έως τις 4 Μαΐου  2009, στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71, ΤΚ 26442, Πάτρα, στη Γραμματεία (ημιώροφος) με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ» μέχρι τις 15.00. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε ερ-γάσιμες ώρες και ημέρες στα τηλέφωνα 2610-465800 και 2610-465823 ενώ το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε και στην ιστοσελίδα www.ptapde.gr

Αναλυτικά το κείμενο εδώ.