Πρόσκληση ενδιαφέροντος έργου CHERPLAN

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και ειδικότερα, για υπηρεσίες διάδοσης του Έργου CHERPLAN – “Enhancement of Cultural Heritage through Environmental Planning and Management” / South East Europe.

Ο διαγωνισμός αφορά στην:

  •  δημιουργία οδηγών (templates) του Έργου σε μορφή πολλαπλών χρήσεων (φυλλαδίων, αφισών, παρουσιάσεων, πανό, δελτίων τύπου, newsletter, communication plan, του οδηγού γλωσσάριου και, λοιπού δυνητικού διαφημιστικού υλικού)
  • δημιουργία συνολικά 14 brochures και leaflets πάνω σε κοινούς οδηγούς (templates) του Έργου και εκτυπώσεις που θα χρειασθούν 
  • δημιουργία και αναπαραγωγή μέχρι 2.700 τεμαχίων CD ROM με τα αποτελέσματα του Έργου

συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού 10.000,00€ (δέκα χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η προθεσμία υποβολής έγγραφων προσφορών, ορίζεται την Τρίτη, 18-09-2012, ώρα 15:00 μ.μ. Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης, βρίσκεται εδώ.