Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου BRAVE NEW WORK  (Πρόγραμμα Κινητικότητας Ενηλίκων), σύμφωνα με την υπ. 9131 / 4.12.2008  Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ, προσκαλεί ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφορών για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προετοιμασία-Εκπαίδευση των ενηλίκων που θα λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα Κινητικότητας, και Υποδοχή των αντίστοιχων υποψηφίων από τις χώρες της Ιταλίας, Γερμανίας και Ισπανίας στα πλαίσια του Έργου BRAVE NEW WORK».
Το έργο θα αφορά, στις παρακάτω υπηρεσίες:

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου BRAVE NEW WORK  (Πρόγραμμα Κινητικότητας Ενηλίκων), σύμφωνα με την υπ. 9131 / 4.12.2008  Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ, προσκαλεί ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφορών για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Ποετοιμασία-Εκπαίδευση των ενηλίκων που θα λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα Κινητικότητας, και Υποδοχή των αντίστοιχων υποψηφίων από τις χώρες της Ιταλίας, Γερμανίας και Ισπανίας στα πλαίσια του Έργου BRAVE NEW WORK».
Το έργο θα αφορά, στις παρακάτω υπηρεσίες:

1. Preparatory Trainings (Προετοιμασία-Εκπαίδευση των Ενηλίκων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κινητικότητας)

2. Welcoming of Senior Workers (Υποδοχή των Ενηλίκων Εργαζόμενων)

Το χρονικό διάστημα της Προετοιμασίας -Εκπαίδευσης – Υποδοχής ορίζεται από τον Ιανουάριο του 2009 έως και τον Αύγουστο 2009.
 Απαραίτητα προσόντα για την επιλογή Αναδόχου είναι τα εξής :

I.  Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
II. ‘Aριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
III. Εμπειρία στη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
IV. Επιθυμητή η γνώση Ιταλικής, Ισπανικής ή Γερμανικής γλώσσας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν μαζί με την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος :

1. Βιογραφικό Σημείωμα
2. Συστατικές Επιστολές (τουλάχιστον 1)

Επισημαίνεται, ότι οι προσφορές που θα αποσταλούν θα πρέπει να περιέχουν κατατοπιστικές πληροφορίες για όλα τα παραπάνω σημεία  που θα τεκμηριώνει την εμπειρία τους.
Η προϋπολογισθείσα αξία του ανωτέρου έργου θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5,000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους εγγράφως στο ΠΤΑ-ΠΔΕ έως τις 15 Δεκεμβρίου 2008, στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71, ΤΚ 26442, Πάτρα, στη Γραμματεία (ημιώροφος) με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ BRAVE NEW WORK» μέχρι τις 15.00. Για περισσότε-ρες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2610-465830 κα Ισμήνη Στεφανοπούλου και 2610-465859 κα. Παναγιώτα Μητροπούλου (εργάσιμες ώρες και ημέρες), ενώ το κείμενο της παρού-σας πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε και στην ιστοσελίδα
www.ptapde.gr/news.php
Όλες οι υποψηφιότητες θα ακολουθήσουν την διαδικασία επιλογής από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.