Πρόσκληση στρογγυλής τραπέζης : Πολιτιστικός Τουρισμός

Η Επιτροπή για τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και την Έρευνα της Επιτροπής των Περιφερειών
οργανώνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τον πολιτιστικό τουρισμό. Η συζήτηση θα
αξιολογήσει την συνεισφορά της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού στην ανάπτυξη
των πόλεων ή των περιφερειών και ο ρόλος τους στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της
απασχόλησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τόπος Διεξαγωγής : Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Ημ/νία : 27 Ιουνίου 2007

Ημερήσια Διάταξη & Αίτηση Εγγραφής