Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Το ΠΤΑ/ΠΔΕ ανακοινώνει την υπ. αριθ. 2515/6-7-2023 πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Διερεύνηση της δυνατότητας
επαναπλημμυρισμού και αξιοποίησης της αποξηρανθείσας λίμνης Μουριάς».

H προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας (ήτοι έως και την 24/7/2023).

Δείτε  εδώ την πρόσκληση.