Σεμινάριο: Ενεργειακή Εβδομάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών συνδιοργανώνουν τη βιώσιμη Ενεργειακή Εβδομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τόπος διεξαγωγής: Κτίριο Jacques Delors (Bρυξέλλες)

Ημ/νια: 1 Φεβρουαρίου 2007

Πληροφορίες 

Ημερ/σια Διάταξη