Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Έργο STINNO (FP7)

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (Περιφέρειες της Γνώσης) με την ονομασία STINNO (Sustainable Innovations and Treatment in Industrial Waste Water Clusters).

Το έργο STINNO εστιάζει στην αειφόρο διαχείριση φυσικών πόρων. Συνειδητοποιώντας τη ζωτική σημασία των καθαρών και επαρκών υδάτινων πόρων, το εταιρικό σχήμα του έργου στοχεύει στην ενίσχυση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων μεταξύ των περιφερειακών δημόσιων οργάνων διοίκησης, καθώς και την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των Φινλανδικών, Σουηδικών και Ελληνικών συσπειρώσεων Ε&Α, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε αυτόν τον σημαντικό τομέα.

Εκτός από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο έργο STINNO συμμετέχουν από Ελληνικής πλευράς το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και το ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, ενώ από το εξωτερικό συμμετέχουν φορείς από τις ακόλουθες χώρες/περιφέρειες: Päijät-Häme (Finland), Kalmar (Sweden), Perugia (Italy) και Lancaster (UK).

Η επίσημη ιστοσελίδα του έργου είναι η http://www.stinno.eu/ .

Ο γενικός στόχος του σχεδίου STINNO είναι να δημιουργήσει ανάπτυξη στις περιφέρειες που συμμετέχουν. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, το έργο STInno θα στοχεύσει στην:

– τόνωση της διεθνούς δράσης περιφερειακών συσπειρώσεων μέσω της ενίσχυσης των περιφερειακών τους συστημάτων καινοτομίας,

– δημιουργία δικτύων προστιθέμενης αξίας,

– δημιουργία πλατφορμών για την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της επεξεργασίας και της ανακύκλωσης

– επαναχρησιμοποίηση της γνώσης της πλέον εξελιγμένης τεχνολογίας στον τομέα της βιώσιμης επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων.

Η διάρκεια του Έργου είναι 3 έτη με επίσημη ημερομηνία έναρξης την 1η Δεκεμβρίου 2009.

Η επίσημη ιστοσελίδα του Έργου είναι η www.stinno.eu.