Συμμετοχή της ΠΔΕ στο έργο SECOVIA

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νοτιοανατολική Ευρώπη – Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας» [South East EuropeTransnational Cooperation Programme (SEE)] της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007 – 2013, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης συμμετέχει μαζί με άλλους 17 εταίρους (μέλη και μη μέλη της Ε.Ε.) στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: South East Europe jointly developed common advanced virtual accessibility solutions to support public services (ακρωνύμιο: SECOVIA).

 

Το έργο αφορά στην προώθηση της από κοινού ανάπτυξης προηγμένων λύσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του υπολογιστικού νέφους (cloud computing) με στόχο την προώθηση της πρόσβασης σε κοινές δημόσιες υπηρεσίες, πόρους και υποδομές πληροφορικής καθώς και την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των περιοχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου είναι οι εξής:

(1) Αξιολόγηση τρέχουσας κατάστασης για τις εικονικές υπηρεσίες προσβασιμότητας και τις σχετικές υποδομές.

(2) Ανταλλαγή εμπειριών για κοινές δημόσιες υπηρεσίες πληροφορικής και υποδομές.

(3) Αξιολόγηση των αναγκών των συμμετεχόντων εταίρων και των πολιτικών σχετικά με κοινόχρηστες δημόσιες υπηρεσίες πληροφορικής και υποδομές.

(4) Ανάλυση σκοπιμότητας και ανάπτυξη σχεδίου για προτεινόμενους διεθνικούς παρόχους κοινόχρηστων υπηρεσιών και υποδομών με βάση το υπολογιστικό νέφος.

(5) Βελτίωση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδυτικών πολιτικών για την εικονική προσβασιμότητα.

(6) Συνεργασία για δημιουργία κοινών θέσεων σχετικά με διασυνοριακές διατάξεις υπολογιστικού νέφους για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαχείρισης.

(7) Κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω δικτύωσης των ενδιαφερομένων και παρακολούθηση των σχετικών πρωτοβουλιών.

 

Τα προσδοκώμενα οφέλη από την συμμετοχή στο έργο είναι τα εξής:

Ø      Η μείωση του διοικητικού κόστους

Ø      Η αύξηση της αποκριτικότητας και η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών

Ø      Η ανάπτυξη απομακρυσμένου δικτύου πρόσβασης και διασύνδεσης με τις διάφορες υπηρεσίες και τα επίπεδα της περιφερειακής αρχής

Ø      Η αποτελεσματική διακυβέρνηση και διαχείριση δεδομένων

Ø      Η υλοποίηση διεπαφών κυβέρνησης-πολίτη (G2C) και κυβέρνησης–επιχείρησης (G2B) που μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ø      Η προετοιμασία για περιφερειακές επενδύσεις και για την ενίσχυση του περιφερειακού επιχειρησιακού σχεδίου.

 

H διάρκεια του έργου είναι διετής και η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στην Bologna (Ιταλία).

 Η επίσημη ιστοσελίδα του έργου είναι http://www.secovia.eu .