Συνέδριο για τα βιο-λύμματα

Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος της Αυστρίας,Γερμανίας, Πορτογαλίας και Ισπανίας διοργανώνουν Συνέδριο για τα
βιο-λύμματα, που θα λάβει χώρα τον Μάιο/Ιούνιο 2006 στις Βρυξέλλες.

Τόπος διεξαγωγής: Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ημ/νια:  31 Μαΐου / 1η Ιουνίου 2006

Ημερήσια Διάταξη

Εγγραφή/Πληροφορίες:
Florian Amlinger