Σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Σχέδια Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, η ισότητα των φύλων :
▪ Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας και της επιρροής της έρευνας και της καινοτομίας, διασφαλίζοντας ότι αντικατοπτρίζει και ότι σχετίζεται με το σύνολο της κοινωνίας·
▪ Δημιουργεί καλύτερες εργασιακές συνθήκες, οι οποίες επιτρέπουν την ποιοτική έρευνα και εκμάθηση και συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της προοπτικής και των ταλέντων όλων των μελών του προσωπικού ·
▪ Συμβάλλει στην προσέλκυση και διατήρηση του ταλέντου, διασφαλίζοντας ότι όλα τα μέλη του προσωπικού γνωρίζουν με σιγουριά ότι οι ικανότητές τους αναγνωρίζονται και εκτιμώνται δικαίως και καταλλήλως.

Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων υιοθετείται από οργανισμούς ή φορείς με σκοπό να προχωρήσουν σε αξιολόγηση των διαδικασιών και πρακτικών τους, να προσδιορίσουν τις προκαταλήψεις λόγω φύλου και να εφαρμόσουν μέτρα για τη διόρθωση τους, να καθορίσουν στόχους και να ελέγξουν την πρόοδο για την επίτευξη της ισότητας των φύλων μέσω δεικτών.
Το ΠΤΑ -ΠΔΕ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου , το οποίο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) και τον Πρόεδρο του Δ.Σ, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται από το άρθρο 191 του ν. 3852/2010.

Το ΠΤΑ -ΠΔΕ αποτελεί φορέα που σέβεται τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας των φύλων και προωθεί την ουσιαστική ισότητα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του.Το 1ο Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) του ΠΤΑ – ΠΔΕ για το διάστημα 2024-2027 είναι πλήρως εναρμονισμένο με την πολιτική του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA),την κατεύθυνση που ορίζει το πρόγραμμα Horizon Europe, καθώς και το εθνικό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την έμφυλη ισότητα.
Το ΣΔΙΦ του ΠΤΑ – ΠΔΕ αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία αυτο-αξιολόγησης και περαιτέρω βελτίωσης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στον φορέα, και αναμένεται να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των δημιουργικών εκείνων δυνάμεων που θα δώσουν νέα ώθηση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.

Δείτε όλο το Σχέδιο Δράσης του ΠΤΑ/ΠΔΕ για την Ισότητα των Φύλων εδώ.