Τρίτη συνάντηση στα πλαίσια του OPENDAYS

Τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής των Περιφερειών, 10 Μαίου 2006. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα OpenDays και το Investors’ Cafe

Ημερήσια Διάταξη

Πληροφορίες/εγγραφές: