Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή του ευρωπαϊκού έργου BIG

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμό 285 /05-02-2015 (ΑΔΑ: ΩΥ7ΨΟΡΕΒ-Ζ6Ε) Απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την πρόσληψη ορκωτού λογιστή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου BIG Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες ορκωτού λογιστή, ότι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, τ.κ. 26441, Πάτρα, στον 1ο όροφο) το αργότερο έως τις 16 Φεβρουαρίου 2015 μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται:

• ότι έλαβε γνώση για το περιεχόμενο της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 140023/ΕΥΘΥ 521 σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου προγραμμάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, όπως τροποποιήθηκε από τη ΥΑ αριθμ. 38411/ΕΥΘΥ 1836.

• ότι έλαβε γνώση για την διαδικασία επαληθεύσεων μέσω του αντίστοιχου οδηγού του Προγράμματος.

• ότι είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ) και ότι διενεργεί τον έλεγχο σύμφωνα με τα πρότυπα και τον κώδικα δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC).

Αντικείμενο της υπηρεσίας αυτής είναι η προετοιμασία και υποβολή φακέλου προς πιστοποίηση στην Μονάδα Δ, Αρχή Πληρωμής που θα περιλαμβάνει:

• Υπογεγραμμένη Έκθεση του αναδόχου, σε πρότυπο, με συνοπτικά ευρήματα, πρόταση σχετικά με τις δαπάνες που μπορούν να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση των έργων, καθώς και την αιτιολογία του σχετικά με τις δαπάνες που κρίνει μη πιστοποιούμενες.

• Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο Πίνακα Ελέγχου Επιλεξιμότητας Δαπανών, στον οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά και θα τεκμηριώνεται η επιλογή του συγκεκριμένου κάθε φορά πεδίου.

• Πίνακες παρακολούθησης συμβάσεων – δεσμεύσεων του φορέα για κάθε κατηγορία δαπάνης ανά πακέτο εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον κ. Στάθη Παπαχριστόπουλο και στο τηλ. 2613 613670.