2η Ανακοίνωση Σύμβασης μίσθωσης έργου για το CHERPLAN

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου για την εκτέλεση του έργου «CHERPLAN» συνολικής διάρκειας έως 12 μηνών, και συγκεκριμένα από την υπογραφή της σύμβασης έως την λήξη του έργου.

Ειδικότερα θα προσληφθεί ένα άτομο (1) ΠΕ Ιστορικών με κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών Ελληνικού Πολιτισμού

Τα απαιτούμενα προσόντα ανά θέση εξειδικεύονται στην ανακοίνωση του διαγωνισμού.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα, Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών –Αθηνών 32 & Αμερικής, Τ.Κ. 26441, 1ος Όροφος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΤΑ-ΠΔΕ, εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Τα όρια ηλικίας των ενδιαφερομένων είναι από 18 έως 65 ετών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης και τα έντυπα συμμετοχής α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση και β) στο ακόλουθο link.