2006 Ευρωπαϊκό έτος κινητικότητας εργαζομένων

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων VP/2005/19.Στόχος της πρόσκλησης είναι η παροχή οικονομικής υποστήριξης για την οργάνωση της συνεργασίας και για δραστηριότητες ευαισθητοποίησης καθώς και για πιλοτικά σχέδια που αποσκοπούν στην αύξηση των δυνατοτήτων κινητικότητας για τους εργαζόμενους στην Ευρώπη, στην προώθηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και στην ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων όσον αφορά την ελεύθερη μετακίνηση καθώς και για τους μηχανισμούς υποστήριξης της κινητικότητας στην Ε.Ε.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
12η Δεκεμβρίου 2005.

Περισσότερες πληροφορίες: http://europa.eu.int/comm/
employment_social/calls/
tender_en.cfm