4η συνάντηση των εταίρων του e-PRODAT στο Ταλλίν

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 4ης συνάντησης των εταίρων του έργου στο Ταλλίν της Εσθονίας, την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2006. Στη συνάντηση αυτή επικυρώθηκε η αρχική λίστα βέλτιστων πρακτικών προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και καθορίστηκαν οι διαδικασίες λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ορθών Πρακτικών (www.eprodat.org).

H επόμενη συνάντηση που θα είναι και η τελική συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, στις 19 Ιανουαρίου 2007.