ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤ1 :

«Αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας, ενίσχυση της ασφάλειας και ανάκτηση δεδομένων- ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ»

Βασικός στόχος του προτεινόμενου έργου είναι να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στους εργαζόμενους των ΜΜΕ επιχειρήσεων και οργανισμών ώστε να αναγνωρίζουν τις επιθέσεις και τα προβλήματα που συνήθως παρουσιάζονται σε ένα σύστημα που είναι διασυνδεμένο στο διαδίκτυο και να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες για την αντιμετώπιση και αναχαίτιση των προβλημάτων αυτών. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την πρακτική επαφή των συμμετεχόντων με τεχνικές που χρησιμοποιούνται προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά κενά ασφαλείας σε υπολογιστικά συστήματα της επιχείρησης και να αποκλειστούν με αποτελεσματικό τρόπο κακόβουλες επιθέσεις.

Η κατανόηση της Στρατηγικής και των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι hackers για να προσπελάσουν τα δεδομένα των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Στόχος του προγράμματος είναι με την λήξη του, οι συμμετέχοντες να έχουν κατανοήσει τον τρόπο που λειτουργούν οι hackers, τα εργαλεία που χρησιμοποιούν και να είναι σε θέση να αναπτύξουν μια αποτελεσματική και αξιόπιστη Εταιρική Πολιτική Ασφαλείας.

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε έξι (6) επαναλαμβανόμενα σεμινάρια των τριων (3) ημερών εντός του διαστήματος των 24 μηνών που αποτελεί και τη διάρκεια του έργου, το καθένα από τα οποία θα απευθύνεται σε περίπου πενήντα (50) εκπαιδευόμενους και θα περιλαμβάνει:

Μέρα 1η «Εισαγωγή σε θέματα ασφάλειας υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού»
Μέρα 2η «Μέθοδοι αντιμετώπισης προβλημάτων ασφάλειας υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού»
Μέρα 3η «Πρακτική εξάσκηση στην αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού»
Συντονιστής της ενέργειας αυτής είναι το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών - ΕΑΙΤΥ στους χώρους του οποίου πραγματοποιούνται και τα σεμινάρια.


Αξίζει να σημειωθεί οτι η Ενέργεια αυτή δρα συμπληρωματικά ως προς την Ενέργεια Α1 «Δημιουργία ενός περιφερειακού κατανεμημένου συστήματος αντιμετώπισης & ενημέρωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε θέματα ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων- ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙΤΕ» του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας, η οποία έχει τους ακόλουθους στόχους :

1. Τη δημιουργία ενός περιφερειακού κατανεμημένου συστήματος έγκαιρης και έγκυρης προειδοποίησης και ενημέρωσης των ΜΜΕ της περιφέρειας για την διάδοση ιών και την εξελισσόμενη προσπάθεια επιθέσεων από hackers και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Αυτό θα γίνει εφικτό με την δημιουργία ενός λογισμικού ανίχνευσης που θα εγκαθίσταται στους υπολογιστές των ΜΜΕ που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

2. Την παροχή συμβουλών και «πρώτων βοηθειών» στις ΜΜΕ με την δημιουργία ενός call center/helpdesk και ενός κόμβου ενημέρωσης, τα οποία θα υποστηρίζονται από τις εταιρίες πληροφορικής που συμμετέχουν στην πρόταση και θα παρέχουν ενημέρωση και βοήθεια σε θέματα ασφάλειας, με ενημέρωση τελευταίων επιθέσεων, την συγκέντρωση και παροχή των critical patches και virus updates, την ενημέρωση για επικίνδυνα emails, την παρουσίαση προϊόντων λογισμικού και υλικού που βοηθούν στην αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας, την ενημέρωση για προγράμματα εκπαίδευσης, κλπ.

3. Τη θωράκιση των ΜΜΕ που θα συμμετέχουν στην πρόταση μέσω της αγοράς κατάλληλων προγραμμάτων προστασίας (antivirus, firewalls, routers, κλπ).

Η ιστοσελίδα του κόμβου ενημέρωσης της ενέργειας αυτής βρίσκεται στο URL http://poloi.cti.gr/.