Ανάπτυξη βιώσιμου και ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής βιοντήζελ από ενεργειακές καλλιέργειες και αξιοποίηση των παραπροϊόντων (ΒΙΟSIS)

Σύντομη Περιγραφή

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη βιώσιμου και ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής βιοντήζελ από ενεργειακές καλλιέργειες με ταυτόχρονη εκμετάλλευση των παραγόμενων παραπροϊόντων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Απουλίας της Ιταλίας. Σκοπός είναι η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο από το πετρέλαιο, η ενίσχυση του πρωτογενούς αγροτικού τομέα και η προστασία του περιβάλλοντος. Το έργο στοχεύει στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών (βιολογικές καλλιέργειες ενεργειακών φυτών, βιοτεχνολογικές μέθοδοι παραγωγής βιοντήζελ) για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της επίτευξης χαμηλού κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας των προτεινόμενων παραγωγικών μονάδων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το έργο θα συμβάλει σημαντικά στην ουσιαστική συμμετοχή των εμπλεκόμενων Περιφερειών στις Εθνικές προσπάθειες επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παραγωγής και κατανάλωσης βιοκαυσίμων. Μεταξύ των βασικών στόχων του έργου συγκαταλέγεται η κατάρτιση επιστημονικού προσωπικού υψηλού επιπέδου στις καινοτόμες τεχνολογίες ως αρωγούς και φορείς διάχυσή τους καθώς επίσης και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων σε Εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δέκα συντονισμένες ενέργειες (δράσεις) που αφορούν στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και στην προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες των εμπλεκόμενων Περιφερειών, στην ανάπτυξη σε πιλοτική κλίμακα μιας πλήρους μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμου, στην εκπόνηση πλήρους οικονομοτεχνικής μελέτης για την ανάδειξη της βιωσιμότητας της προτεινόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην εκπαίδευση προσωπικού και στην διάχυση/προβολή των αποτελεσμάτων καθώς και της γενικότερης ενημέρωσης του κοινού για τα πολλαπλά οφέλη της νέας τεχνολογίας. Οι παραπάνω ενέργειες θα δώσουν την δυνατότητα στα εμπλεκόμενα περιφερειακά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ερευνητικά Κέντρα να αποκτήσουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και υποδομές που είναι αναγκαίες για την περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής οι οποίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την μελλοντική εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειακών επιχειρήσεων και της ευρύτερης οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης των περιφερειών.

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 19 μήνες (1-12-2006 έως 30-6-2008). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 841.500€ εκ των οποίων τα 588.625€ θα καλυφθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρόγραμμα INTERREG IIIA Ελλάδα – Ιταλία) και τα υπόλοιπα 252.875€ από εθνικούς πόρους (Ελλάδα και Ιταλία).

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τους ακόλουθους φορείς :