Σύντομη Περιγραφή

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει εκπονήσει ένα Πρόγραμμα Καινοτόμων Ενεργειών, το οποίο στοχεύει στο να υποστηρίξει αποφασιστικά την καινοτομία στα γεωγραφικά και διοικητικά της όρια, ενώ την ίδια στιγμή μειώνει «το τεχνολογικό χάσμα», το οποίο την χωρίζει από άλλες πιο αναπτυγμένες Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το σκοπό αυτό έχει επιλέξει να καλύψει μέσω ενός καλά σχεδιασμένου αριθμού Υποπρογραμμάτων και τους τρεις στρατηγικούς τομείς του ΕΤΠΑ με την προοπτική της τόνωσης της περιφερειακής της οικονομίας, της ώθησης της περιφερειακής της ανάπτυξης, και της διατήρησης της περιφερειακής της ταυτότητας. Η εκτεταμένη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών εγγυάται την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος και εξασφαλίζει την επιτυχία του Προγράμματος.

Η ΠΔΕ επιχειρεί να παίξει έναν συμπληρωματικό αλλά κρίσιμο ρόλο στην εφαρμογή υπαρχόντων και ανερχόμενων καινοτόμων μηχανισμών και διαδικασιών σε υψηλής προτεραιότητας περιφερειακούς τομείς ευθύνης της, όπως είναι η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών, η μετάβαση στη νέα ψηφιακή οικονομία, και η στήριξη του παραδοσιακού παραγωγικού τομέα. Περισσότερα...

Δομή Προγράμματος & Αποτελέσματα

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1: Προώθηση και υλοποίηση καινοτομιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω σύγχρονων τεχνολογιών.

Στα πλαίσια του Υποπρογράμματος 1 δημιουργήθηκε η Πύλη για την Καινοτομία στην ΠΔΕ, καθώς επίσης και το Παρατηρητήριο για τις Δικτυώσεις στην ΠΔΕ .

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2: Υποστήριξη ΜΜΕ για την εύκολη μετάβασή τους στη νέα ψηφιακή οικονομία.

Στα πλαίσια του Υποπρογράμματος 2 δημιουργήθηκαν οι ακόλουθες δομές υποστήριξης ΜΜΕ:

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3: Αξιοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών στους τομείς υγείας και ασφάλειας για τον πολίτη.

Στα πλαίσια του Υποπρογράμματος 3 αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα συστήματα:

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4: Υποστήριξη της βιολογικής γεωργίας μέσω υιοθέτησης καινοτόμων τεχνολογιών.

Τα μέτρα του Υποπρογράμματος 4 εστιάστηκαν στις ακόλουθες δράσεις:

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5: Συμμετοχή σε ένα διαπεριφερειακό δίκτυο καινοτομίας.

Στα πλαίσια του Υποπρογράμματος 5 διοργανώθηκε το Διαπεριφερειακό Συνέδριο Καινοτομίας .

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6: Τεχνική βοήθεια.