Συνέδριο έργου CREATIVE@HUBs στην Πάτρα

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης διοργανώνουν το τελικό συνέδριο του έργου CREATIVE@HUBs στην Πάτρα 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2023 στο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών. Η…

Continue ReadingΣυνέδριο έργου CREATIVE@HUBs στην Πάτρα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Το ΠΤΑ/ΠΔΕ ανακοινώνει την υπ. αριθ. 2515/6-7-2023 πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Διερεύνηση της δυνατότητας επαναπλημμυρισμού και αξιοποίησης της αποξηρανθείσας λίμνης Μουριάς». H προθεσμία υποβολής προσφορών…

Continue ReadingΠρόσκληση υποβολής προσφορών

Παροχή διευκρίνησης επί της διακήρυξης 23PROC012452600 2023-04-06: “Εξειδικευμένες Δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας”

Διευκρινίζεται ότι στην περιγραφή του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό: 189232 της ανωτέρω διακήρυξης, εκ παραδρομής αναφέρεται στη παράγραφο 2.2.5: “ Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την…

Continue ReadingΠαροχή διευκρίνησης επί της διακήρυξης 23PROC012452600 2023-04-06: “Εξειδικευμένες Δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας”

Διακήρυξη ηλεκτρονικoύ ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του ΠΤΑ/ΠΔΕ: «Εξειδικευμένες Δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση…

Continue ReadingΔιακήρυξη ηλεκτρονικoύ ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του ΠΤΑ/ΠΔΕ: «Εξειδικευμένες Δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων του Διασυνοριακού Ανοιχτού Διαγωνισμού Καινοτομίας

Ανακοινώνουμε τα Βραβεία του Διασυνοριακού Ανοιχτού Διαγωνισμού Καινοτομίας στο πλαίσιο δράσεων του έργου Interreg Creative@Hubs Δημιουργοί, καλλιτέχνες, οργανισμοί και εταιρείες στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (ΚΠΔ) είχαν την…

Continue ReadingΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων του Διασυνοριακού Ανοιχτού Διαγωνισμού Καινοτομίας

Έναρξη υποβολής αιτήσεων Β κύκλου για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη υποβολής αιτήσεων Β κύκλου τη Δευτέρα 23/1/2023 για συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων» . Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όλοι όσοι…

Continue ReadingΈναρξη υποβολής αιτήσεων Β κύκλου για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020

Οριστικά αποτελέσματα επιλογής ωφελουμένων για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων», με ΜΙS 5150452

Σύμφωνα με το Πρακτικό αριθ. 2 της 30ης Δεκεμβρίου 2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων επιλογής ωφελουμένων, ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση…

Continue ReadingΟριστικά αποτελέσματα επιλογής ωφελουμένων για τη συμμετοχή στη Δράση «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων», στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων», με ΜΙS 5150452

Διακήρυξη ηλεκτρονικoύ ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του ΠΤΑ/ΠΔΕ: «Υποστήριξη της Μονάδας Α’ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση…

Continue ReadingΔιακήρυξη ηλεκτρονικoύ ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του ΠΤΑ/ΠΔΕ: «Υποστήριξη της Μονάδας Α’ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»