Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ – ΠΔΕ) συνεστήθη στην έδρα της κρατικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 1998, βάσει του άρθρου 53 του Ν.2218 / 1994. Από 1.7.2011 το ΠΤΑ – ΠΔΕ υπάγεται στην αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δυνάμει του άρθρου 190 του Ν.3852 / 2010. Εποπτεύεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας