Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων

Συμμετοχή στην κατάρτιση του Ετήσιου Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ) και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των έργων της ΣΑΕΠ και συνολικά των προγραμμάτων απο οικονομικής άποψης και σύνταξης περιοδικών χρηματοοικονομικών εκθέσεων προόδου της πορείας υλοποίησής τους καθώς και ετήσιου οικονομικού απολογισμού.
Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη μεταφορά στο Ταμείο των αναγκαίων πιστώσεων για τις χρηματοδοτήσεις του ετήσιου Π.Δ.Ε.

Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων

Επιστημονική και Τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας και ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών – ερευνών και προγραμμάτων για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.
Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ενημέρωση – πληροφόρηση και παροχή τεχνικής βοήθειας για τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Διενέργεια ερευνών – εκπόνηση μελετών.
Τεκμηρίωση – Στατιστική – Τήρηση αρχείου μελετών που αφορούν στην Περιφέρεια.
Μηχανοργάνωση και γενικότερα αξιοποίηση της πληροφορικής προς όφελος των υπηρεσιών του Ταμείου και της Περιφέρειας.

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων, έργων και επενδύσεων του Ταμείου. Σύνταξη ισολογισμού, απολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.
Έλεγχος των δαπανών
Σύναψη δανείων
Παρακολούθηση εσόδων / δαπανών, διεκπεραίωση λογιστικών εργασιών.
Ταμειακή Διαχείριση (εισπράξεις – πληρωμές) του ταμείου.

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Γραμματειακή Υποστήριξη του Προέδρου του Π.Τ.Α. και του Δ.Σ
Δημόσιες Σχέσεις – Δημοσιότητα
Εργασιακά Θέματα κ.λ.π.