Οι πόροι του ΠΤΑ-ΠΔΕ προέρχονται από:

  • Ποσοστό από τις χρηματοδοτήσεις τις οποίες διαχειρίζεται και το οποίο προσδιορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
  • Έσοδα από την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
  • Έσοδα από τη συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Έσοδα από τη σύναψη δανείων.
  • Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση εργασιών και τη διεξαγωγή ερευνών και την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων.
  • Έσοδα από κάθε είδους επιχορηγήσεις.
  • Έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, κληρονομιές.
  • Έσοδα από την περιουσία του Ταμείου.
  • Έσοδα από κάθε άλλη πηγή.