Ένωση Περιφερειών Ελλάδας www.enpe.gr
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δ. Ελλάδος & Ιονίου www.apd-depin.gov.gr
Πανεπιστήμιο Πατρών www.upatras.gr
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο www.eap.gr
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας www.teipat.gr
Επιστημονικό Πάρκο Πατρών www.psp.org.gr
ΥΠ. ΕΣωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης www.ypes.gr