Ανάρτηση ανασυνταγμένων πινάκων υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2015 (κωδ. 109)

Αναρτήθηκε ο ανασυνταγμένος πίνακας κατάτξης υποψηφίων της κατηγορίας ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης (κωδ. 109) της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015 του ΠΤΑ-ΠΔΕ.

Ανασυνταγμένος πίνακας κωδ. θέσης 109 της ΣΟΧ 1/2015.