Αναζήτηση Εταίρου από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών της Cantabria

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos)του Πανεπιστημίου της Cantabria (Ισπανία) αναζητά εταίρους από άλλες Ευρωπαϊκές Σχολές Πολιτικών Μηχανικών (École de Ponts et Chaussées) προκειμένου να συναφθούν συμφωνίες
συνεργασίας.

Επικοινωνία

Πληροφορίες