Ανακοίνωση πινάκων της ΣΜΕ 4/2017 (έργο AGROINNOECO)

Aναρτήθηκαν σήμερα οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας και οι πίνακες απορριπτέων ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης για το έργο AGROINNOECO σύμφωνα με την υπ. αριθ. ΣΜΕ 4/2017
ανακοίνωση του ΠΤΑ-ΠΔΕ.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τους σχετικούς πίνακες:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ