Ανακοίνωση προκήρυξης για την προμήθεια ποδηλάτων του έργου EPA

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 2753/3-11-2015 απόφαση προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 20 ποδηλάτων βουνού και λοιπού εξοπλισμού ποδηλάτων του έργου EPA.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 20-11-2015.

Κατεβάστε εδώ την πλήρη προκήρυξη