Ανακοίνωση προκήρυξης για την προμήθεια Infokiosks του έργου EPA

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 2751/3-11-2015 απόφαση Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος τριων (3) διαδραστικών σταθμών πληροφόρησης (infokiosks) απομακρυσμένης διαχείρισης του έργου EPA.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 19-11-2015.

Κατεβάστε εδώ την πλήρη προκήρυξη.