Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2018 για το έργο egov_INNO

Δημοσιεύτηκε η υπ. αριθ.ΣME 1/2018 ανακοίνωση του ΠΤΑ/ΠΔΕ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου egov_INNO.

Η πλήρης ανακοίνωση βρίσκεται στον ακόλουθο
σύνδεσμο.

To έντυπο της αίτησης βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

To παράρτημα της ανακοίνωσης σχετικά με την απόδειξη γλωσσομάθειας βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 2/8/2018.