Ανακοίνωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο CREADIS3

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. πρωτ. 2400 προκήρυξη του ΠΤΑ-ΠΔΕ για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου CREADIS3.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 31/10/2017.

Δείτε εδώ την πλήρη διακήρυξη.