Ανακοίνωση συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου EGOV_INNO

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου «EGOV_INNO» του προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Δείτε στο ακόλουθο σύνδεσμο την πλήρη διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 1/4/2019.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο διατίθεται το ΤΕΥΔ της διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 1/4/2019.