Ανακοίνωση συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΠΤΑ

Δημοσιεύτηκε η υπ. αριθ. 2867/1-10-2018 προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του ΠΤΑ/ΠΔΕ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΠΤΑ/ΠΔΕ.

Η πλήρης ανακοίνωση και η διακήρυξη βρίσκεται στον ακόλουθο
σύνδεσμο.

Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να το βρείτε και στον ακόλουθο
σύνδεσμο.