Ανακοίνωση συνοπτικού διαγωνισμού του έργου MEDCYCLETOUR

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. πρωτ. 2840 προκήρυξη του ΠΤΑ-ΠΔΕ για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου MEDCYCLETOUR.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 18/12/2017.

Δείτε εδώ την πλήρη διακήρυξη.