Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης για στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης αερογραμμών

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επιθυμεί να προβεί στη σύναψη σύμβασης έργου με αντικείμενο τη σύνταξη «Μελέτης στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αερογραμμών και αεροδρομικού marketing για το Αεροδρόμιο του Αράξου», προϋπολογιζόμενης αξίας έως 15.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων.

Η ανάθεση θα γίνει με την έρευνα αγοράς και τη συλλογή προσφορών βάση της υπ. 2117/16-11-2016 Απόφασης Προέδρου του ΠΤΑ-ΠΔΕ.

Η αποστολή της προσφοράς κάθε ενδιαφερομένου θα γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και σε σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφει «Προσφορά για τη μελέτη στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αερογραμμών και αεροδρομικού marketing για το αεροδρόμιο του Αράξου – Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης & Υλοποίησης Προγραμμάτων ΠΤΑ-ΠΔΕ» στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, Πάτρα).

Καταληκτική ημερομηνία λήψης προσφορών: 22-11-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Στην προσφορά πρέπει να τεκμηριώνεται η εμπειρία του προσφέροντα στην εκπόνηση ενός τουλάχιστον αντίστοιχου ή παρόμοιου έργου.

Διαβάστε εδώ την πλήρη ανακοίνωση.