Αναπαραγωγή διαφημιστικού υλικού έργου PPP4Broadband

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. 3854/17-12-2014 (ΑΔΑ ΩΙΗ8ΟΡΕΒ-ΟΡΩ) Απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την αναπαραγωγή διαφημιστικού υλικού στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου PPP4Broadband ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι οτι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους στα γραφεία του ΠΤΑ-ΠΔΕ (ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, 26441, Πάτρα, 1ος όροφος), είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptapde@ptapde.gr  το αργότερο έως την Τρίτη 23-12-2014.

Σημειώνεται οτι η αναπαραγωγή θα πρέπει να υλοποιηθεί και να τιμολογηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο κ. Μουρελάτο στο τηλ. 2613-613635.