Αποτελέσματα της ΣΟΧ1/2015 ανακοίνωσης του ΠΤΑ-ΠΔΕ

Αναρτήθηκαν σήμερα στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΤΑ-ΠΔΕ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για την υπ. αριθ 2212/23-9-2015 ΣΟΧ1/2015 ανακοίνωση του ΠΤΑ-ΠΔΕ για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Κατεβάστε εδώ τους πίνακες κατάταξης και απορριπτέων ανά κωδικό θέσης.