Βαλτικές Μητροπόλεις

Οι 11 μητροπόλεις της περιοχής της Βαλτικής διοργανώνουν συνέδριο με θέμα: “Βαλτικές Μητροπόλεις: Σημαντικοί Πόλοι Καινοτομίας”

Τόπος διεξαγωγής: Βερολίνο (Γερμανία)

Ημερομηνία: 10-11 Φεβρουαρίου 2005

Πληροφ.: http://www.baltmet.org