Βραβεία Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδος (BIC Δυτ. Ελλάδος) προκηρύσσει ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προς όλες τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία) με σκοπό τη βράβευσή τους στα πλαίσια του προγράμματος FILES «Future-oriented Implementation of Local Employment Strategies» – Πιλοτική Δράση: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα.

Μέσω του συγκεκριμένου έργου αναμένεται να βραβευθούν έως και 20 συνολικά επιχειρήσεις που είτε ανήκουν σε γυναίκες επιχειρηματίες είτε παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό συμμετοχής απασχολούμενων γυναικών.

Παρακαλούμε θερμά όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος (files website) και του BIC (www.bicwgreece.gr)προκειμένου να ενημερωθείτε για την επικείμενη βράβευση, αλλά και τα γραφεία του BIC στο τηλέφωνο 2610-271609. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 24/8/2007.

Αίτηση Συμμετοχής

Γενικές Πληροφορίες

Το πρόγραμμα FILES πραγματοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραµµα Καινοτόµων Μέτρων του Άρθρου 6 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ), και αφορά στην υλοποίηση µιας Τοπικής Στρατηγικής για την Απασχόληση λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα αναδιάρθρωση αλλά και αυτή που θα επακολουθήσει στον κοινωνικό ιστό της περιφέρειας τα επόμενα χρόνια. Για κάθε συµµετέχουσα περιοχή, έχει καθορισθεί ένα πλάνο πιλοτικών ενεργειών. Για δε τη ∆υτική Ελλάδα προβλέπεται εκτός των άλλων η επιβράβευση και «ανάδειξη» επιτυχημένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από γυναίκες που δραστηριοποιήθηκαν στην τοπική αγορά τα τελευταία χρόνια. Ο μηχανισμός αυτός θα χρησιμοποιηθεί για την απονομή βραβείων σε τοπικές (υπάρχουσες) εταιρίες, οι οποίες διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά σχετικά με την ισχυρή παρουσία γυναικών στο διοικητικό επίπεδο ή με την αυξημένη απασχόληση των γυναικών, σε συνδυασμό και με άλλα κριτήρια, όπως ο τομέας δραστηριότητας, οι εξαγωγές, οι οικονομικοί δείκτες κ.λπ. Μέσω του Μηχανισμού Επιβράβευσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας θα βραβευθούν δύο κατηγορίες υφιστάμενων επιχειρήσεων: α) Επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες επιχειρηματίες, β) Επιχειρήσεις με υψηλό ποσοστό συμμετοχής απασχολούμενων γυναικών Το BIC Δυτικής Ελλάδος φιλοδοξεί ο θεσμός της βράβευσης των γυναικείων επιχειρηματιών να αναχθεί σε πανελλήνιο, και γιατί όχι, πανευρωπαϊκό θεσμό βράβευσης που θα διοργανώνεται σε ετήσια βάση. Η συμμετοχή σας είναι σημαντικότατη και για αυτό προτρέπουμε να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα FILES – βράβευσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδος (BIC Δυτικής Ελλάδος) στη διεύθυνση : Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (BIC) Μιχαλακοπούλου. 58, ΤΤ 262 21 Πάτρα-Αχαΐα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη : «Για τον διαγωνισμό Επιβράβευσης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης, πρόγραμμα FILES» μέχρι την Παρασκευή 24 Αυγούστου και ώρα 14:00.