Δελτίο Τύπου Προγράμματος RAPIDE

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο 3ο Συνέδριο Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Προώθησης της Καινοτομίας RAPIDE, στην πόλη Μπαθ της Μεγάλης Βρετανίας .

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε με επιτυχία στο 3ο συνέδριο εργασίας του ευρωπαϊκού προγράμματος RAPIDE (Regional Action Plans for Innovation Development and Enterprise) της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC, με θέμα την Διαχείριση Επικινδυνότητας στην μεταφορά και υιοθέτηση της καινοτομίας από τις ΜΜΕ.  Το συνέδριο εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Απριλίου 2009 στην πόλη Μπαθ της Μεγάλης Βρετανία στo οποίo συμμετείχαν 13 συνολικά φορείς από 11 Ευρωπαϊκές χώρες (παλιά και νέα μέλη). Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε με ομάδα εξειδικευμένων στελεχών ενώ συμμετείχαν επίσης φορείς προώθησης της περιφερειακής καινοτομίας από την Ισπανία, Γερμανία, Τσεχία, Φιλανδία, Σουηδία, Αγγλία, Εσθονία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Πολωνία. Τέλος καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του συνεδρίου είχαν και οι εκπρόσωποι των Γ.Δ. Επιχειρηματικότητας και Βιομηχανίας και Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος του προγράμματος RAPIDE είναι η διερεύνηση και η εφαρμογή νέων μεθόδων και ανταλλαγή εμπειριών για την ταχύτερη προώθηση και υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων και προϊόντων από τις επιχειρήσεις των ευρωπαϊκών Περιφερειών. Στο συνέδριο εργασίας παρουσιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στους ευρωπαίους εταίρους πετυχημένες πρακτικές βέλτιστης υιοθέτησης και αφομοίωσης καινοτόμων πρακτικών και στον τρόπο που αντιμετωπίσθηκαν προβλήματα και δυσκολίες από τους Δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις περιφερειών της Αγγλίας, Τσεχίας και Ισπανίας. Επίσης παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές των υπολοίπων εταίρων Ευρωπαϊκών εταίρων με στόχο την βέλτιστη και ταχύτερη μεταφορά της παραγόμενης καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο στις επιχειρήσεις και εν τέλει στην ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω της ομάδας στελεχών της παρουσίασε της επιτυχημένη λειτουργία των δομών παραγωγής και διάχυσης της καινοτομίας και ανέπτυξε την εμπειρία της στο θέμα της διαχείρισης του κινδύνου κατά τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων εισαγωγής και παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Το έργο RAPIDE  έρχεται να συνεχίσει την σημαντική δραστηριότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον τομέα της ενίσχυσης και διάχυσης της καινοτομίας στον επιχειρηματικό κόσμο η οποία ξεκίνησε με το πρόγραμμα INNACT και συνεχίσθηκε με την υλοποίηση του Πόλου Καινοτομίας (έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΠ.ΑΝ) καθώς και των έργων Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογίας και ΠΑΒΕΤ τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2000-2006.

Η Καινοτομία είναι το κλειδί της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Η επιτάχυνση της υιοθέτησης και εφαρμογής των καινοτομικών υπηρεσιών και προϊόντων ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ωφέλεια από τις δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης στις επιχειρήσεις, αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του Γ.Γ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κου Σπύρου Σπυρίδωνος. 
Η επόμενη συνάντηση, που θα είναι και η τελευταία της πρώτης φάσης του προγράμματος, προγραμματίζεται για τις 16 και 17 Ιουνίου και θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Όρεμπρο της Σουηδίας με αντικείμενο την οριοθέτηση των συνεργασιών και την έναρξη υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.