Δημοσίευση νέων υποβεβλημένων προτάσεων

Για την 2008 έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τις “Περιφέρειες της γνώσης” και
της “Ερευνητικής Δυνατότητας” μπορείτε να ενημερωθείτε από την ακόλουθη Ιστοσελίδα

Επικοινωνία