Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Αξιολόγηση Κινδύνων στις Ευρωπαϊκές λεκάνες ποταμών

Τόπος : Leipzig, Γερμανία

Ημερομηνία : 12-14 Νοεμβρίου 2007

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Συνδιάσκεψης