Διευκρίνιση επί της 732/14-3-2014 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Διευκρινίζεται οτι η αναφερόμενη στην υπ. αριθ. 732/14-3-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 θα πρέπει να συνοδεύεται με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής.