Διευκρινήσεις επί της 1609/13-6-2014 πρόσκλησης του εργου BUILD

Κατόπιν σχετικών ερωτήσεων επί της αριθ. 1609 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου BUILD διευκρινίζεται ότι οι αναφερόμενες ημερομηνίες παράδοσης των Α και Β φάσεων των ζητούμενων υπηρεσιών αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις του έργου για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου θα διαρκέσει για εύλογο διάστημα πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας προκειμένου να ενσωματωθούν στα τελικά παραδοτέα τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια των υπευθύνων και των λοιπών εταίρων του έργου.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι για την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα απαιτηθεί εγγυητική επιστολή.